spacer
    0 5 / 0 6  


aflevering 1

aflevering 2

aflevering 3

aflevering 4

aflevering 5

aflevering 6

aflevering 8

aflevering 9

aflevering 11


Milieuridders: DOWNLOAD NU!

Mensen houden meer van dieren dan van Jezus’ 

www.milieuridders.tv            bekijk de leader

Vanaf vrijdag 7 oktober 2005 20.22 uur
26 afleveringen van 25 minuten op Nederland 3 vanuit de studio.

Vanaf donderdag 5 januari 2006 19.55 uur
14 afleveringen van 25 minuten op Ned 3.

Bij LLiNK De Nieuwe Omroep.

Milieuridders is een programma over milieu, natuur & dieren in de breedste zin van het woord. Paul Jan Van de Wint en Rob Muntz bepalen van achter hun deskje het gezicht van het programma. De onderwerpen variëren van groot tot klein. In de setting van de Bio Boulevard studio schakelen ‘De Milieuridders’ moeiteloos van de goudwinning in Suriname (met gebruik van cyaankali) naar de koeienopvang in Friesland of het levend villen van een wasbeer t.b.v. een leuk bontje en bespreken ze de reële gevolgen van het broeikaseffect. ‘De Milieuridders’ behandelen de misstanden op een luchtige manier. Intense rottigheid met een oer-Hollandse gezelligheidsfactor en…. Georgina Verbaan!

Ook het door u persoonlijk gesignaleerde milieu, natuur- en dierenleed wordt aangepakt. Hebben uw buren 24 uur per dag hun lichten aan -ook als ze in hun 2e huis in Spanje zitten? Wordt er bij u om de hoek al jaren illegaal geloosd? Snapt u ook niet waarom u netjes uw afval scheidt terwijl de ophaaldienst het allemaal weer in dezelfde vuilwagen gooit? Slijt de Sint-Bernard van uw achterneef zijn dagen op een balkon van 1 bij 1?

Bel de Milieuridders KLIKLIJN 010-2882299 of mail kliklijn@milieuridders.tv en VERLLiNK deze vervuilers vandaag nog! Milieuridders schakelt De Broertjes in om voorgoed af te rekenen met de door u gemelde natuur, dier en milieuproblemen. 

‘Een beter milieu begint bij ons’  www.milieuridders.tv   

De mens als soort is een ramp. We zijn inventief en naïef tegelijk. Dat is een combinatie die nauwelijks verenigbaar is met ratio. Voor elke oplossing dient zich een nieuw probleem aan.

‘De Milieuridders’ zijn de verwarring en halfslachtigheid zat, het is 5 voor 12 en we gaan stug door met het minutieus voorbereiden van onze ondergang.

Als we de milieubewegingen moeten geloven is het eigenlijk al te laat. Volgens boosdoeners als de oliemaatschappijen wordt er hard aan een oplossing gewerkt en is de redding nabij. Wat is de waarheid? Het belang van de milieubewegingen is het teweeg brengen van een mentaliteitsverandering. Door in te spelen op angst en schuld gevoelens hopen ze dit voor elkaar te krijgen. De vervuilers proberen ondertussen alles te bagatelliseren en roepen dat het allemaal wel mee valt om nog zo lang mogelijk hun zakken te kunnen vullen. Beiden nemen het niet altijd even nauw met de waarheid.

De waarheid is ook erg gecompliceerd. Als een boer zo sympathiek is om de luizen in z’n kas biologisch te bestrijden i.p.v. met pesticiden kan ons arme inheemse lieveheersbeestje daar de dupe van worden omdat die niet genoeg vreet om de luizen te kunnen bestrijden. Een slimme boer importeert dan namelijk een exotische soort die acht maal zoveel eet, maar laat per ongeluk de deur van z’n kas wel eens openstaan. Hierdoor concurreert de exotische soort de inheemse soort ook in de buitenlucht weg. Precies zoals in Engeland de rode eekhoorn het heeft af moeten leggen tegen de daar geïmporteerde Amerikaanse ‘Knabbel en Babbel’ en in Afrika de Nijlbaars het hele Victoria meer heeft leeg gevreten. Kweek je een genetisch gemanipuleerd ras waar geen luis op af komt, dan is de kans groot dat ook dat gewas andere gewassen verdringt in de vrije natuur. Mocht er dan een luis ontstaan die het wel lust dan ben je alles kwijt.

Als vegetarische dierenliefhebber heb je het ook niet makkelijk. Als je poezen en honden hebt moet je die vlees te eten geven. Wat toch erg zielig is voor de dieren die opgegeten worden. Hoe ver ga je met je dieren liefde? Je hebt al een hekel aan vleesetende mensen maar moeten eigenlijk niet alle carnivoren dood? Als je zo van de natuur en dieren houd ga je dan de natuur en de dieren niet vanzelf haten? Als je het gegeven van eten en gegeten worden niet kan accepteren wijs je dan de natuur en jezelf als mens niet af? Hoe moeilijk kun je het jezelf maken en lost het iets op?

We zijn allemaal rechtvaardig en willen dat oorlog en armoede verdwijnt uit onze mooie wereld. Maar wat zouden de gevolgen zijn van 6 miljard of meer gelukkige welgestelde mensen? De gevolgen voor onze mooie natuur en geliefde milieu zouden niet te overzien zijn. Als er geen hongersnood, aids en oorlogen waren consumeerden we de wereld in no time leeg. Dat is de gruwelijke waarheid.

We hebben nu al een energie probleem, maar is er wel een oplossing? Het silicium om zonne-energie collectoren te bouwen schijnt al op te zijn gegaan aan het produceren van computers, wind energie kan niet opgeslagen worden, waterstof is nog gevaarlijker dan de Zeppelin uit de jaren ’30 en kernenergie is natuurlijk uit den boze. Ondertussen gaat het niet snel met het ontwikkelen van nieuwe technieken want eerst moeten de fossiele brandstoffen op. De oliemaatschappijen kopen massaal patenten op om in de kast weg te laten rotten. De politiek heeft kennelijk dezelfde belangen als de olie-industrie en weigert hybride auto’s, biobrandstof of roetfilters verplicht te stellen terwijl de techniek er klaar voor is.

En dan het redden van regenwouden en bedreigde diersoorten. Het streven van het Wereld natuurfonds is een farce. Hoezo het terugbrengen van de wildstand? Er bestaat allang geen wild meer. Wilde dieren leven in grote privé-parken om geschoten te worden met een geweer of in natuurreservaten om geschoten te worden met een fototoestel. Kortom wilde dieren bestaan alleen nog bij de gratie van de interesse die de mens in ze stelt. Zodra de mens z’n interesse verliest worden ze opgevreten en alle regenwouden gekapt om de mens de ruimte te geven die zij op eisen.

Dit programma was er NOOIT gekomen als we ’t milieu niet hadden verkwanseld en als dieren een waardig bestaan zouden hebben. Sterker nog, in ecologisch opzicht gaat het dermate slecht dat we dit programma de aankomende 71 jaar nòg kunnen maken.

Maar kunnen we er ook iets aan doen? Iets substantieels bijdragen? In moedeloosheid zouden we moeten bekennen dat het relatief zinloos aanvoelt. We zien bewuste idealisten worstelen om er iets aan te doen. En wat doet de rest? Weinig. Erger nog, we veroordelen het lacherig. Het cynisme is een wreed maar feilloos afweermechanisme. Natuurlijk hebben de wereldverbeteraars gelijk. Het kortzichtige eigenbelang viert hoogtij als je de mens z’n gang laat gaan. De psychologie van een wereldverbeteraar is te vergelijken met die van een gelovige. Idealisme kan omslaan in fanatisme. Maar het probleem valt niet te ontkennen en het raakt ons allemaal. Des te wonderlijker is het dat niemand zich er iets van aan lijkt trekken, net als de roker door blijft roken terwijl hij zich bewust is van de gevolgen. Toch willen we het laten zien, blootleggen, aan de kaak stellen. ‘De milieuridders’ leggen zich er niet bij neer!

Voor 7 grote milieuproblemen geldt dat we over dertig jaar forse problemen mogen verwachten wanneer we nationaal en internationaal niet tijdig ingrijpen.

1. Verlies aan biodiversiteit

Biodiversiteit, de grote verscheidenheid aan soorten op aarde, is essentieel voor alle leven op aarde. Schone lucht, biomassa, voedsel-, stikstof- en waterkringlopen, klimaatsystemen: ze zijn alle afhankelijk van biodiversiteit.

Als we niks doen is de mondiale biodiversiteit over dertig jaar zóver afgenomen, dat voor groepen mensen de bestaanszekerheid op het spel staat. Waterkringlopen raken verstoord (woestijnvorming, verzilting en overstromingen). Voor grote groepen mensen, vooral in de arme landen, is er dan niet meer genoeg schoon en veilig water en komt de voedselproductie in problemen. Op internationaal niveau lijken conflicten om water onvermijdelijk. Ook in Nederland ontstaan ernstige problemen m.b.t. de biodiversiteit. Tweederde van de natuur komt door verdroging in de problemen. De helft van onze plantensoorten wordt bedreigd door verzuring en over dertig jaar is bij ongewijzigd beleid het gebruik van bestrijdingsmiddelen nog steeds boven het maximaal toelaatbare niveau.

2. Klimaatverandering

Bij ongewijzigd beleid is de uitstoot van CO2 over dertig jaar verdubbeld, waardoor het klimaatsysteem op een gevaarlijke manier wordt beïnvloed. Miljoenen mensen in grote steden langs de zeekusten en op laagliggende eilanden worden bedreigd door de stijgende zeespiegel. In Nederland worden nu al maatregelen getroffen. In gebieden waar de temperatuur toe- en de neerslag afneemt, wordt de beschikbaarheid van zoet water een probleem. In andere gebieden, waaronder het stroomgebied van Rijn en Maas, neemt de kans op overstromingen toe. In Nederland zullen de winters natter en warmer worden, en de zomers droger. Hittegolven en extreme neerslag nemen naar verwachting in frequentie toe.
Er wordt een toename van hart- en ademhalingsziekten verwacht.

3. Overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen

Bij ongewijzigd beleid is over dertig jaar mondiaal de beschikbaarheid van vernieuwbare hulpbronnen (hout, vis, zoet water, schone lucht, bodemvruchtbaarheid) ernstig in gevaar. De aantasting van vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen is op dit moment het meest zichtbaar in het verdwijnen van grote arealen bos en oerwoud. Die ontbossing tast de natuurlijke ecosystemen sterk aan. De meeste effecten van ontbossing zijn bovendien vrijwel onomkeerbaar. In de jaren zeventig werd gevreesd voor snelle uitputting van de voorraad niet-vernieuwbare hulpbronnen zoals de fossiele brandstoffen. Door verbeterde opsporings- en winningtechnieken en andere technologische ontwikkelingen is de verwachting dat de bestaande voorraden de komende decennia redelijk op peil blijven en er daardoor tijd is alternatieven te ontwikkelen.

4. Bedreigingen van de gezondheid

Bij ongewijzigd beleid wordt de mensheid over dertig jaar geconfronteerd met gezondheidsproblemen die nu nog niet zichtbaar zijn. Er zijn tienduizenden stoffen in ons leefmilieu waarvan weinig bekend is over de mogelijke gevaren en risico's voor mens en milieu. Van allerlei processen of activiteiten, zoals het transport van elektriciteit in hoogspanningsleidingen, bestaat alleen een vermoeden over effecten op de gezondheid. Er moet daarom veel meer nadruk worden gegeven aan 'voorzorg'. Wanneer bijvoorbeeld in Nederland in 1965 op basis van het voorzorgprincipe een asbestverbod zou zijn ingesteld, dan zou dat ruw geschat circa 34.000 slachtoffers en 41 miljard aan kosten hebben gescheeld.

5. Bedreigingen van de externe veiligheid

Bij ongewijzigd beleid dreigt over dertig jaar de onveiligheid voor de bevolking toe te nemen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toenemende productie van de chemische industrie en de groei van het transport van gevaarlijke stoffen.
De externe veiligheid langs de belangrijkste transportassen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt in toenemende mate een probleem.
Rond Schiphol zullen, ondanks het in gebruik nemen van de vijfde baan, de risico's in de toekomst weer toenemen.

6. Aantasting van de leefomgeving

Bij ongewijzigd beleid is over dertig jaar in Nederland de kwaliteit van de leefomgeving afgenomen, vooral als gevolg van geluidhinder en luchtverontreiniging.
Er zal 20 tot 50% meer ernstige geluidhinder zijn. Stilte wordt schaars.
De luchtverontreiniging door stikstofoxiden en fijn stof blijft boven de EU-norm. Ozon en fijn stof zullen gezondheidsproblemen geven.

7. Mogelijk onbeheersbare risico's

Bij ongewijzigd beleid is niet uit te sluiten dat de oplossingen van vandaag de problemen van de toekomst blijken te zijn. Zo vormde aan het begin van de vorige eeuw de auto een oplossing voor de problemen met paard en wagen (mest en stank). Echter het huidige autogebruik kent zijn eigen problemen, zoals geluidoverlast en luchtverontreiniging. Vooral op biologisch terrein kunnen zich nieuwe gevaren voordoen. Nu al wordt gewezen op het risico van snelle vermenigvuldiging van bacteriën, virussen en insecten.

De 7 grote milieuproblemen kunnen we niet oplossen, omdat er een aantal belemmeringen is dat vooral te maken heeft met hoe het economische systeem werkt. Duurzame ontwikkeling wordt vooral belemmerd door het kortetermijndenken, door verkokering bij o.a. de overheid, en doordat de milieukosten nauwelijks in de prijzen van goederen en diensten verwerkt zijn.

Sommige milieuproblemen zijn zeer complex doordat ze sterk samenhangen met sociaal-economische factoren, die ook vaak op internationale schaal spelen. Voor deze problemen is een maatschappelijk veranderingsproces van lange duur nodig op technologisch, economisch, sociaal-cultureel en institutioneel vlak. We zijn benieuwd.

In 2006 zal ‘De Milieuridders’ geen studio programma meer zijn. De milieuridders gaan de straat op maar blijven op geheel eigen wijze het milieu belichten. Tijdens de kerstshow op 23 december 2005 (aflevering 12) wordt de aanvankelijk zo gezellige en drukbezochte studio kort en klein geslagen door onze doorgeslagen dierenvriend ‘De Roeger’. Georgina Verbaan loopt daarbij zwaar lichamelijk letsel op. In een vergeefse poging ‘De Roeger’ enigszins tot inkeer te laten komen brengt de dwerg ‘Mister Big’ met zijn vriendin Cicciolina het gevoelige kerstliedje ‘Just a little Christmas blowjob’ ten gehore.

bekijk promo afllevering 12

bekijk promo afllevering 13


De eerste aflevering van 2006 op donderdag 5 januari zal een blooper compilatie bevatten van de eerste twaalf studio uitzendingen.

bekijk Muntz tekenfilm koeien

bekijk Muntz tekenfilm wildplassen

bekijk Muntz tekenfilm houtkap

(maker Jouke Mellema)


'De Roeger' : iedereen is er stuk van

Bekijk De Roeger

Bekijk De Kerst Roeger

Een greep uit de Milieuridders onderwerpen van 2006: wintersport, palmolie, de Tokkies, energiebesparing, biomassa, autotests, Henk Bakker, illegale houtkap, corruptie, minister Veerman, bosnegers, illegale jachthutten, fucken for the forest, Schinveld, Martin Gaus, paranormaal contact met ‘dode’ honden, kotsen op een kotter, vissen, zwerfkatten, klimaatverandering, smeltende ijskappen, stijgende zeespiegel, oude boeren, zeeschepen, de Kaliwaal, Georgina Verbaan, Artis, een ijsbeer, roofvogels, Schiphol, zeehonden, roegen, varkens, castratie, wiet, Connie Palmen, dildo’s, Belinda, duizend dichten, duurzame vakanties, Anna, valse apen, vogelgriep en liedjes over Chiquita en het milieu.

Ondanks hun succes komen de Milieuridders in het najaar van 2006 niet meer terug. Misschien wel nooit meer… Vaarwel Milieuridders het ga jullie goed!

Zie ook www.milieuridders.tv

Bekijk promo aflevering 21 Autotest

Bekijk promo aflevering 22 Wintersport

Bekijk promo aflevering 26 Compilatie

Bekijk de Chiquita clip

Bekijk de Achtung clip

Bekijk de Zeehonden Roeger

 

Credits Milieuridders:

-Producenten:

    Paul Jan van de Wint en Rob Muntz (Exploitatie TV)

-Format, regie, samenstelling en eindredactie:

    Paul Jan van de Wint

-Leader, bumpers, filmpjes, animaties, props en foto’s:

    Jouke Mellema

-Items:

    Frank Cammeraat, Rene van der Ploeg en Jeroen Tiemes

-Presentatie:

    Rob Muntz, Georgina Verbaan, Gijs van de Wint,
    Ruud van de Wint, Paul Jan van de Wint en Anna van Zweden

-Editors:

    Karel Hebly, Eddy Zoutendijk en Prosper de Roos

-Redactie:

    Natasha Gerson en Rob Muntz

-Productie:

    Barbara Duives en Rob Muntz

-Studioteksten:

    Frank Westrus (+ leadermuziek) en Paul Jan van de Wint

-Website:

    Joris Sewandono en Paul Jan van de Wint

-PR:

    Rob Muntz

 


aflevering 7


aflevering 10


aflevering 12

top